ಗುರುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 4, 2013

Visit To Abalooru. Birth place of Sarvajna.

 ಅಬಲೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವಜ್ಞನ ಪ್ರತಿಮೆ
 ಸರ್ವಜ್ಞನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ
 ಸರ್ವಜ್ಞನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳದದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು
ಕದರಮಂಡರಗಿಯ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ

VISIT TO KAGINELE- 04-04-2013

 ಕಾಗಿನೆಲೆಯ ಆದಿಕೇಶವರಾಯ
 ಸಂತ ಕನಕದಾಸರ ಗದ್ದುಗೆ
 ಸಂತ ಕನಕದಾಸ ಗದ್ದುಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕನಕದಾಸರು
 ಕದರಮಂಡಲಗಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕನಕಮಂಟಪ- ಕನಕದಾಸರು ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬರೆದರು.
ಸಂತ ಕನಕದಾಸರ ಗದ್ದುಗೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಪ್ರವಾಸಿಗರು.