Thursday, April 21, 2011

Nanna Tejaswi


ನನ್ನ ತೇಜಸ್ವಿ - ಲೇಖಕಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ತೇಜಸ್ವಿ     ಉತ್ತಮ ಪುಸ್ತಕ .ನೀವು ತೇಜಸ್ವಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆ?.  ಓದಿ ನೋಡಿ

Wednesday, April 20, 2011

Sunday, April 17, 2011

Metkalgudde- a place for trucking

¸ÁºÀ¸À¦æAiÀÄjUÉ ¸ÀªÁ®Ä ªÉÄl̯ïUÀÄqÉØ
        ZÁgÀt DzsÀĤPÀ fêÀ£À ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁzÀÄzÀÄ. ±Á¯Á, PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è NzÀĪÀ «zÁåyðUÀ½UÉ EAvÀºÀ ZÁgÀtªÀÅ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ MAzÀÄ CAUÀ.  EzÉÆAzÀÄ ¸ÁºÀ¸ÀAiÀiÁ£ÀªÀÇ ºËzÀÄ. CAvÀºÀ MAzÀÄ ¥ÀæzÉñÀªÀÅ  PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆQ£À ºÉƸÀAUÀr ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ªÉÄl̯ïUÀÄqÉØ.
        PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆQ£À ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ¢AzÀ ¨Á¼É§gÉ WÀlÖªÀ£ÉßÃgÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¹UÀĪÀ HgÀÄ ºÉƸÀAUÀr. zÉñÀzÀ UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉzÀ «zÀÄåvï GvÁàzÀ£Á WÀlPÀªÀÅ F Hj£À°èzÉ. ºÉƸÀAUÀr¬ÄAzÀ ¨sÁVêÀÄ£É JA§ aPÀÌ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è ªÉÄlÌ®ÄÎqÉØ PÁt¹UÀÄvÀÛzÉ. gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÉÆà CxÀªÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ZÀ°¸ÀĪÁUÀ¯ÉÆà JvÀÛgÀ¢AzÀ F gÀªÀÄå ¥ÀæzÉñÀªÀÅ ¤ªÀÄä£ÀÄß PÉʩù PÀgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.
        F gÀªÀÄå vÁtªÀÅ JµÀÄÖ JvÀÛgÀzÀ°ègÀ§ºÀÄzÀÄ ?. ¸ÀܽÃAiÀÄgÀ ¥ÀæPÁgÀ CAzÁdÄ 2000 CrUÀ¼ÀAvÉ. JvÀÛgÀzÀ UÀÄqÀØzÀ°è zÉêÁ®AiÀĪÉÇA¢zÀÄÝ,  PɼÀUÉ ¤AvÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÉÆÃrzÁUÀ  ¤ªÀÄä PÀtÂÚUÉ ©Ã¼ÀÄvÀÛzÉ.  F JvÀÛgÀªÀ£ÀÄß KgÀ®Ä  D¸ÀQÛAiÉÆAzÉà C¸ÀÛçªÁUÀzÀÄ. CzÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV zsÉÊAiÀÄðªÀÇ ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÁºÀ¸À ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ¢AzÀ ¹éÃPÀj¸ÀĪÀ ¸ÀªÁ®Æ CvÀåUÀvÀå.
        F JvÀÛgÀPÉÌ ¤ÃªÀÅ PÁ®ßrUÉAiÀÄ°è vÀ®Ä¦zÁUÀ CzÀÄãvÀ C£ÀĨsÀªÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. PɼÀUÉ PÀAqÁUÀ £ÀÆgÁgÀÄ vÉÆÃlUÀ¼ÀÄ, ¨sÀvÀÛzÀ UÀzÉÝUÀ¼ÀÄ, ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄä PÀtÂÚUÉ QjzÁV PÁt¸ÀÄvÀÛªÉ.  Kj ¤AvÁUÀ  ¤ªÀÄä PÀtÂÚUÉ ªÉÆzÀ®Ä PÁt¸ÀĪÀÅzÀÄ UÀt¥À£À ¥ÀÄlÖ UÀÄr. CzÀgÉƼÀUÉÆAzÀÄ aPÀÌ UÀt¥ÀwAiÀÄ «UÀæºÀ.  QjzÁzÀ F ªÀÄÆw𠤪ÀÄä£ÀÄß C£ÀÄUÀ滸À®Ä PÁzÀÄ PÀĽvÀAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. F zÉêÁ®AiÀÄzÀ PɼÀUÉ £ÁUÀzÉêÀgÀ «UÀæºÀUÀ½zÀÄÝ, ªÀÄgÀzÀ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ºÁ«£À ºÉqÉ ºÉÆvÀÛ zÀȱÀåªÀÇ PÁt¸ÀÄvÀÛzÉ. F ¨sÁUÀzÀ E£ÉÆßAzÀÄ «±ÉõÀ. §AqÉPÀ®ÄèUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¥ÀæPÀÈw ¤«Äð¹zÀ PÉgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á«. F aPÀÌ PÉgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á«UÀ¼À ¤ÃgÀÄ §vÀÄÛªÀÅzÉà PÀrªÉÄAiÀÄAvÉ. ¸ÀzÁ ¤ÃgÀÄ E°è£À ªÉʲµÀÖöå.
        LwºÁ¹PÀªÁVAiÀÄÆ F ªÉÄl̯ïUÀÄqÉØ vÀ£Àß ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß G½¹PÉÆArzÉ. »AzÉ F ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß «dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ PɼÀ¢AiÀÄ CgÀ¸ÀgÀÄ C½PÉÆArzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ PÉÊPɼÀV£À CgÀ¸ÀĪÀÄ£ÉvÀ£ÀªÁzÀ ºÉÆ£ÉßPÀA§½ CgÀ¸ÀgÀÄ E°è£À ¸ÁªÀÄAvÀgÀÄ. ºÉƸÀAUÀrAiÀÄÄ ºÉÆ£ÉßPÀA§½ CgÀ¸ÀgÀ gÁdzsÁ¤AiÀiÁVvÀÛAvÉ. »AzÉ PÉÆÃmÉAiÀÄ UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼ÀÆ F JvÀÛgÀzÀ UÀÄqÀØzÀ°è E¢ÝzÀÄݪÀAvÉ.  ¦ügÀAVUÀ¼ÀÆ PÁt¹UÀÄwÛzÀݪÀAvÉ. ºÉƸÀAUÀrAiÀÄ PÀÄzÀÄgÉ ¨Áåt¢AzÀ F JvÀÛgÀzÀ UÀÄqÀØ ¨sÁUÀ vÀ®Ä¥À®Ä QjzÁzÀ ªÀiÁUÀðªÀÇ EvÀÛAvÉ.  ¸ÉʤPÀgÀÄ F ªÀiÁUÀðzÀ°è §AzÀÄ JvÀÛgÀzÀ UÀÄqÀتÀ£ÉßÃj PÁªÀ®Ä PÁAiÀÄÄwÛzÀÝgÀAvÉ. ¸ÀÄvÀÛ AiÀiÁªÀ ªÉÊj gÁdgÀ ¸ÉÃ£É §AzÀgÀÆ CªÀjUÉ ¸ÀĽªÀÅ  ¹UÀÄwÛvÀÛAvÉ.  DzÀgÉ F PÀÄgÀĺÀÄUÀ¼ÀÄ F PÁ®UÀ¨sÀðzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ zÀÄgÀAvÀ.
        ªÉÄl̯ïUÀÄqÉØAiÀÄ£ÀÄß MªÉÄä £ÉÆÃqÀĪÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì ¤ªÀÄUÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ £É£À¦£À°èr. F JvÀÛgÀ ¨sÁUÀzÀ°è zÉêÁ®AiÀÄ, PÀ®Äè§AqÉUÀ¼À ºÉÆgÀvÀÄ CAUÀrUÀ½®è. JvÀÛgÀPÉÌÃjzÀ ¤ªÀÄUÉ zÀtªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. ¤ÃgÀrPÉAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. E°èUÉ §AzÀÄ ¤ÃjUÁV ¥ÀgÀzÁqÀ¨ÉÃr. ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ºÉƸÀAUÀr CxÀªÁ ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ¢AzÀ ¤ªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¤ÃgÀÄ CxÀªÁ wArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAavÀªÁV ¸ÀAUÀ滹lÄÖPÉƽî.
        EwÛÃZÉUÉ F ¨ÉlÖªÀ£ÉßÃgÀ®Ä gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÆß ¤«Äð¸À¯ÁVzÉ. PÉ®ªÀÅ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀµÉÖà F ªÀiÁUÀðzÀ°è ¸ÀAZÀj¸À®Ä ¸ÁzsÀå. DzÀgÉ PÁ®ßrUÉAiÀÄ D£ÀAzÀ EzÀgÀ°è ¹UÀzÀÄ. ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä «ZÁj¹PÉƽî. CzsÀðPÉÌÃj vÉÆAzÀgÉUÉ ¹®ÄQPÉƼÀî¨ÉÃr.  ¸ÀܽÃAiÀÄgÀ°è «ZÁj¹.  ¸ÁºÀ¸À¦æAiÀÄgÀ£ÀÄß PÉÊ ©Ã¹ PÀgÉAiÀÄĪÀ F vÁtPÉÌ ¸ÁºÀ¹UÀgÁzÀ ¤ÃªÀÇ MªÉÄä  KPÉ §gÀ¨ÁgÀzÀÄ ?.
                                                        qÁ.²æÃPÁAvï ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ

a place near Hosangadi of Kundapura taluk.  This region was ruled by Honne kambali Arasaru. Hosangadi was their kingdom

Saturday, April 9, 2011

Welcome to Malenad-

kavimane at kuppalli -

This photo is taken from the book MALENADIGE BAA(kuvempu memorial bio-park)  published by deputy conservator of forests, shimoga. for copies contact Rastrakavi Kuvempu Prathisthana, Kuppalli

students of yoga certificate course 2010-11

The students who got certificate in yoga certificate course held in poornaprajna college, udupi with their principal k.Sadashiva Rao & yoga Instructor Dr.Srikanth Rao siddapura. Students Srikanth, Shwetha, Ramya, Deepa, Rajasri, Roopa Shenoy, Sushanth, Chandrashekhar & others.

pampa prashasthi in kannada

book on pampa prashasthi winners in kannada. book by Manasa

jnanapeetha award winners in kannada

 book on kannada jnapeetha award winners by Manasa

Kuvempu house at Kuppalli.

Kannada major students of poornaprajna college, udupi visited this house in their study tour on 9-04-2011

Nanna Mane- poem written by Kuvempu

Visit to Kuppalli (9-04-2011 saturday)

kannada major students with their lecturers Dr.Srikanth siddapura, Manjunatha karaba & prajna marpalli in Kuppalli

visit to kuppalli on 9 -04-2011 saturday

kannada major students of PPcollege in Kuppalli with their lecturers Dr.Srikanth siddapura, Manjunatha karaba & Prajna Marpalli