Sunday, April 17, 2011

Metkalgudde- a place for trucking

¸ÁºÀ¸À¦æAiÀÄjUÉ ¸ÀªÁ®Ä ªÉÄl̯ïUÀÄqÉØ
        ZÁgÀt DzsÀĤPÀ fêÀ£À ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁzÀÄzÀÄ. ±Á¯Á, PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è NzÀĪÀ «zÁåyðUÀ½UÉ EAvÀºÀ ZÁgÀtªÀÅ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ MAzÀÄ CAUÀ.  EzÉÆAzÀÄ ¸ÁºÀ¸ÀAiÀiÁ£ÀªÀÇ ºËzÀÄ. CAvÀºÀ MAzÀÄ ¥ÀæzÉñÀªÀÅ  PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆQ£À ºÉƸÀAUÀr ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ªÉÄl̯ïUÀÄqÉØ.
        PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆQ£À ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ¢AzÀ ¨Á¼É§gÉ WÀlÖªÀ£ÉßÃgÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¹UÀĪÀ HgÀÄ ºÉƸÀAUÀr. zÉñÀzÀ UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉzÀ «zÀÄåvï GvÁàzÀ£Á WÀlPÀªÀÅ F Hj£À°èzÉ. ºÉƸÀAUÀr¬ÄAzÀ ¨sÁVêÀÄ£É JA§ aPÀÌ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è ªÉÄlÌ®ÄÎqÉØ PÁt¹UÀÄvÀÛzÉ. gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÉÆà CxÀªÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ZÀ°¸ÀĪÁUÀ¯ÉÆà JvÀÛgÀ¢AzÀ F gÀªÀÄå ¥ÀæzÉñÀªÀÅ ¤ªÀÄä£ÀÄß PÉʩù PÀgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.
        F gÀªÀÄå vÁtªÀÅ JµÀÄÖ JvÀÛgÀzÀ°ègÀ§ºÀÄzÀÄ ?. ¸ÀܽÃAiÀÄgÀ ¥ÀæPÁgÀ CAzÁdÄ 2000 CrUÀ¼ÀAvÉ. JvÀÛgÀzÀ UÀÄqÀØzÀ°è zÉêÁ®AiÀĪÉÇA¢zÀÄÝ,  PɼÀUÉ ¤AvÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÉÆÃrzÁUÀ  ¤ªÀÄä PÀtÂÚUÉ ©Ã¼ÀÄvÀÛzÉ.  F JvÀÛgÀªÀ£ÀÄß KgÀ®Ä  D¸ÀQÛAiÉÆAzÉà C¸ÀÛçªÁUÀzÀÄ. CzÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV zsÉÊAiÀÄðªÀÇ ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÁºÀ¸À ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ¢AzÀ ¹éÃPÀj¸ÀĪÀ ¸ÀªÁ®Æ CvÀåUÀvÀå.
        F JvÀÛgÀPÉÌ ¤ÃªÀÅ PÁ®ßrUÉAiÀÄ°è vÀ®Ä¦zÁUÀ CzÀÄãvÀ C£ÀĨsÀªÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. PɼÀUÉ PÀAqÁUÀ £ÀÆgÁgÀÄ vÉÆÃlUÀ¼ÀÄ, ¨sÀvÀÛzÀ UÀzÉÝUÀ¼ÀÄ, ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄä PÀtÂÚUÉ QjzÁV PÁt¸ÀÄvÀÛªÉ.  Kj ¤AvÁUÀ  ¤ªÀÄä PÀtÂÚUÉ ªÉÆzÀ®Ä PÁt¸ÀĪÀÅzÀÄ UÀt¥À£À ¥ÀÄlÖ UÀÄr. CzÀgÉƼÀUÉÆAzÀÄ aPÀÌ UÀt¥ÀwAiÀÄ «UÀæºÀ.  QjzÁzÀ F ªÀÄÆw𠤪ÀÄä£ÀÄß C£ÀÄUÀ滸À®Ä PÁzÀÄ PÀĽvÀAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. F zÉêÁ®AiÀÄzÀ PɼÀUÉ £ÁUÀzÉêÀgÀ «UÀæºÀUÀ½zÀÄÝ, ªÀÄgÀzÀ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ºÁ«£À ºÉqÉ ºÉÆvÀÛ zÀȱÀåªÀÇ PÁt¸ÀÄvÀÛzÉ. F ¨sÁUÀzÀ E£ÉÆßAzÀÄ «±ÉõÀ. §AqÉPÀ®ÄèUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¥ÀæPÀÈw ¤«Äð¹zÀ PÉgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á«. F aPÀÌ PÉgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á«UÀ¼À ¤ÃgÀÄ §vÀÄÛªÀÅzÉà PÀrªÉÄAiÀÄAvÉ. ¸ÀzÁ ¤ÃgÀÄ E°è£À ªÉʲµÀÖöå.
        LwºÁ¹PÀªÁVAiÀÄÆ F ªÉÄl̯ïUÀÄqÉØ vÀ£Àß ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß G½¹PÉÆArzÉ. »AzÉ F ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß «dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ PɼÀ¢AiÀÄ CgÀ¸ÀgÀÄ C½PÉÆArzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ PÉÊPɼÀV£À CgÀ¸ÀĪÀÄ£ÉvÀ£ÀªÁzÀ ºÉÆ£ÉßPÀA§½ CgÀ¸ÀgÀÄ E°è£À ¸ÁªÀÄAvÀgÀÄ. ºÉƸÀAUÀrAiÀÄÄ ºÉÆ£ÉßPÀA§½ CgÀ¸ÀgÀ gÁdzsÁ¤AiÀiÁVvÀÛAvÉ. »AzÉ PÉÆÃmÉAiÀÄ UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼ÀÆ F JvÀÛgÀzÀ UÀÄqÀØzÀ°è E¢ÝzÀÄݪÀAvÉ.  ¦ügÀAVUÀ¼ÀÆ PÁt¹UÀÄwÛzÀݪÀAvÉ. ºÉƸÀAUÀrAiÀÄ PÀÄzÀÄgÉ ¨Áåt¢AzÀ F JvÀÛgÀzÀ UÀÄqÀØ ¨sÁUÀ vÀ®Ä¥À®Ä QjzÁzÀ ªÀiÁUÀðªÀÇ EvÀÛAvÉ.  ¸ÉʤPÀgÀÄ F ªÀiÁUÀðzÀ°è §AzÀÄ JvÀÛgÀzÀ UÀÄqÀتÀ£ÉßÃj PÁªÀ®Ä PÁAiÀÄÄwÛzÀÝgÀAvÉ. ¸ÀÄvÀÛ AiÀiÁªÀ ªÉÊj gÁdgÀ ¸ÉÃ£É §AzÀgÀÆ CªÀjUÉ ¸ÀĽªÀÅ  ¹UÀÄwÛvÀÛAvÉ.  DzÀgÉ F PÀÄgÀĺÀÄUÀ¼ÀÄ F PÁ®UÀ¨sÀðzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ zÀÄgÀAvÀ.
        ªÉÄl̯ïUÀÄqÉØAiÀÄ£ÀÄß MªÉÄä £ÉÆÃqÀĪÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì ¤ªÀÄUÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ £É£À¦£À°èr. F JvÀÛgÀ ¨sÁUÀzÀ°è zÉêÁ®AiÀÄ, PÀ®Äè§AqÉUÀ¼À ºÉÆgÀvÀÄ CAUÀrUÀ½®è. JvÀÛgÀPÉÌÃjzÀ ¤ªÀÄUÉ zÀtªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. ¤ÃgÀrPÉAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. E°èUÉ §AzÀÄ ¤ÃjUÁV ¥ÀgÀzÁqÀ¨ÉÃr. ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ºÉƸÀAUÀr CxÀªÁ ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ¢AzÀ ¤ªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¤ÃgÀÄ CxÀªÁ wArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAavÀªÁV ¸ÀAUÀ滹lÄÖPÉƽî.
        EwÛÃZÉUÉ F ¨ÉlÖªÀ£ÉßÃgÀ®Ä gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÆß ¤«Äð¸À¯ÁVzÉ. PÉ®ªÀÅ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀµÉÖà F ªÀiÁUÀðzÀ°è ¸ÀAZÀj¸À®Ä ¸ÁzsÀå. DzÀgÉ PÁ®ßrUÉAiÀÄ D£ÀAzÀ EzÀgÀ°è ¹UÀzÀÄ. ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä «ZÁj¹PÉƽî. CzsÀðPÉÌÃj vÉÆAzÀgÉUÉ ¹®ÄQPÉƼÀî¨ÉÃr.  ¸ÀܽÃAiÀÄgÀ°è «ZÁj¹.  ¸ÁºÀ¸À¦æAiÀÄgÀ£ÀÄß PÉÊ ©Ã¹ PÀgÉAiÀÄĪÀ F vÁtPÉÌ ¸ÁºÀ¹UÀgÁzÀ ¤ÃªÀÇ MªÉÄä  KPÉ §gÀ¨ÁgÀzÀÄ ?.
                                                        qÁ.²æÃPÁAvï ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ

a place near Hosangadi of Kundapura taluk.  This region was ruled by Honne kambali Arasaru. Hosangadi was their kingdom

No comments:

Post a Comment