ಬುಧವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16, 2019

ಜನ್ನ ಕವಿ ಪರಿಚಯ / janna kavi kannada old poet/ ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ - ಅನಂತನಾಥ ಪುರಾಣ

Ponna kavi, ಪೊನ್ನ ಕವಿ, KANNADA Oldest FAMOUS POET PONNA

ಆದಿಕವಿ ಪಂಪ ಮತ್ತು ಆತನ ಕೃತಿಗಳು kannadada Adhikavi Pampa / ಆದಿಪುರಾಣ / ವಿಕ್ರ...

Kanakadasa