ಭಾನುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 18, 2013

Rotary Outstanding Achievement Award

Rotary Outstanding Achievement Award presented on 17 August 2013 by H.H. Vishwapriyateertha Swamiji.

Hway Bus Bant kaani book release function

H.H. Vishwapriyatheertha Swamiji, Admar Mutt released book Hway Bus Bant kaani written by Dr.Srikanth Siddapura on August 17, 2013. Rotary, Udupi & Udyavara Friends Circle have organised this function. Dr. G.S. Chandrashekhar, Sri. K. Sadashiva Rao, Udyavara Nageshkumar, Neelavara Surendra Adiga, B.V. Laxminarayana, Subrahmanya Basri , author Dr.Srikanth Siddapura were present