ಮಂಗಳವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 18, 2015

ಸೇಡಿಯಾಪು ನೆನಪು

ಸುರತ್ಕಲ್ಲಿನ ಗೋವಿಂದದಾಸ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೇಡಿಯಾಪು ನೆನಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇಡಿಯಾಪು ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅವರ ಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನ.